Hageavfall

Sameiet består av mange flotte områder. Noen av områdene kan fremstå som et lite stykke villmark med busker og trær som vokser fritt. Dette er ikke det samme som at det er fritt frem å dumpe det man måtte ønske på områdene. Det er ikke sikkert at alle er klar over at hageavfall ikke hører til i naturen. På denne siden her blir det forklart nærmere. Oppfordrer til å lese det. Kan hende du får deg en overraskelse…

Historien om SKFo

Historien om SKF

(Dette er basert på et informasjonsskriv skrevet 24. mai 2009 og sendt ut av styret som da var ledet av Ingebjørg Birkeland)

Boligfeltet Kurland ble på midten av 70-tallet bygget ut. Bebyggelsen var meget tett på store deler av feltet. For å kompenserer for dette ble det avsatt en del friområder som ble regulert til “Park, anlegg for leik og idrett”.
Grunnen ble betalt av beboerne som deltok i boligutbyggingen gjennom sin tomtepris og prisen var noe høyere for eneboligene enn for rekkehusene.

Da boligutbyggingen i området var avsluttet var det like før at området gikk tapt. Takket være årvåkenhet hos enkelte beboere, ble friområdene reddet og skjøtet over fra Lørenskog Boligbyggelag til alle beboerne i boligutbyggingen ca i 1987. I denne sammenheng ble beboerne organisert i det som heter Sameiet Kurland Friområder.

Konsekvensen av dette var at friområdene nå ble vår felles eiendom i tillegg til den delen der leiligheten/huset står.
Delen du eier i sameiet følger dermed eiendommen/andelen og vil ved salg følge med på salget.

Forskjellen Kurland vel og SKF

Kurland Vel og Sameiet Kurland Friområder er ikke det samme – men våre veier krysses…

Kurland Vel er en velforening som drifter Grendehuset, arrangerer barneskirenn, skogdag for familien, julegrantenning og en rekke andre aktiviteter.

Alle beboerne i boutbyggelsen er pålagt medlemskap i Kurland Vel. Kurland Vel som organisasjon er ikke en medeier i Sameiet Kurland Friområder, men en av de tre styremedlemmene (og dens vara) er en representant fra Kurland Vel.

Kurland Vel er på Facebook.

Historien Kurland

På sidene til Kurland skole er det en artikkel om historien til Kurland. Den kan  du finne her.
Videre står det noe om Kurland på lokalhistoriewiki.no

[print-me]

Vedtekter for SKF

§ 1

I forbindelse med utbyggingen av Kurlandsfeltet er det oppstått et sameie mellom de ulike boenheter av friområder tilhørende dette felt. Den enkelte boenhet er gitt part i Sameiet etter en nærmere angitt vekttallsformel. Kurlandsfeltet defineres med hensyn til Sameiet, som består av følgende 12 boligområder:

Kurland I som representerer 90 stemmer
Kurland II som representerer 114 stemmer
Kurlandsholen (Plogfaret) som representerer 23 stemmer
Kurlandsåsen (brl) som representerer 216 stemmer
Sandbekkfaret som representerer 44 stemmer
Sandbekkåsen (består av Sanbekkåsen og Hogstveien brl) som representerer 105 stemmer
Kurlandslia som representerer 30 stemmer
Kurlandsåsen I (eneb.) som representerer 43 stemmer
Kurlandsåsen II (eneb.) som representerer 35 stemmer
Selvbinderveien som representerer 30 stemmer
Tømmerveien som representerer 69 stemmer
Kjedehusene (Sandbekkfaret 1-41) som representerer 52 stemmer
I alt 852 stemmer

§ 2

Sameiets formål er å eie og drive friområdet som et friluftsareal til felles glede og bruk for alle generasjoner knyttet til Kurlandsfeltet.

§ 3

Sameiet ledes av et styre bestående av 3 personer, hvorav 2 velges av Årsmøtet, der representant for hvert av områdene avgir stemmer, mens 1 oppnevnes av Kurland Vel.
Vervet som styremedlem gjelder i 2 år. Ved første årsmøte velges imidlertid det ene medlem kun for ett år. Det velges tre varamedlemmer etter de samme rettningslinjer.
Styremedlemmene må være bosatt innenfor Sameiets område. Styret velger selv sin formann. Styret er bemyndiget i alt som vedrører den daglige drift av friområder, og forplikter Sameiet ved underskrift av formannen og et styremedlem i fellesskap.
Styret er beslutningsdyktig dersom borettslagene, eneboligene og Kurland Vel alle er representert med styremedlem eller vararepresentant.
Årsmøtet kan beslutte og overlate den daglige drift av Sameiet til Kurland Vel.

§ 4

Styret er under den daglig drift, pliktig til å følge Årsmøtets bestemmelser. Styret kan ikke avhende fast eiendom, endre vedtekter eller igangsette større arbeider som ikke er uoppsettelige uten samtykke fra Årsmøtet.

§ 5

Sameiets drift forutsettes å være selvfinansierende. Eventuelle utgifter og inntekter disponeres over egen konto lydende på Sameiet Kurland Friområde. Nødvendige utgifter som ikke dekkes av innestående på ovennevnte konto kan etter vedtagelse på Årsmøtet fordeles etter den part den enkelte boligenhet har i Sameiet.

§ 6

Styret besørger ført regnskap over driften.  Årsregnskap sendes sameierne uoppfordret. Om nødvendig kan Årsmøtet velge revisor.

§ 7

Årsmøtet innkalles hvert år av styret innen utgangen av juni måned. I forbindelse med Sameiets årsmøte skal det sendes ut varsel om dato for årsmøtet samt frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på møtet. Frist for innsendelse settes til 20 dager før møtet avholdes. Innkalling til årsmøtet med agenda og saker som er til behandling sendes sameierne maksimum 20 minimum 14 dager før møtet skal holdes. Dette slik at agenda og saker til behandling er kjent i god tid før årsmøtet.
Innkallingen skjer i brev til hvert av boligområdene (§ 1) og samtlige sameiere i Kjedehusene og eneboligene med oppfordring om at hvert av boligområdene velger én stemmeberettiget representant til årsmøtet.
På årsmøtet behandles årsberetningen og regnskap, valg av styre, samt andre aktuelle saker nevnt i innkallelsen.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av ett styremedlem eller to av de utpekte representanter med 14 dagers varsel.

§ 8

Alle vedtak fattes med simpelt flertall. Beslutning om vedtektsendring eller avhendelse av fast eiendom må ha 2/3 flertall av samtlige sameiere. Hvis et forslag ikke får et slikt flertall, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte (eventuelt nytt ekstraordinært). For at forslaget da kan vedtas er det nok med 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§ 9

I den grad sameierandelens omsettelighet ikker er begrenset av bestemmelser utenfor disse vedtekter, bestemmes at de ikke kan omsettes, bortleies eller pantsettes uten sammen med den enkelte boenhet.

§ 10

Den enkelte sameier plikter å påse at friområdet utnyttes overensstemmende med de til enhver tid gjeldende retningslinjer fastsatt av styret.

(Oppdatert med vedtak til endringer 18. juni 1997, 17. juni 1999 og 7. mai 2001, 31. mai 2017.)
[print-me]

Litt mitt, litt ditt, felles for alle!